Framsida Om Stølslie Om Beitostølen Bioenergi Byggeveileder Kontakt oss Bilder

Ledningskart
bioenergiBioenergi   -  Et boligfelt med miljøvennlig energiforsyning
Fokus på miljø og energibruk er viktig. I tråd med nasjonale mål og retningslinjer vil også Øystre Slidre kommune og grunneier være med på å ta i bruk fornybare energikilder og redusere forbruket av strøm og fossile brensler. I de nye byggeforskriftene TEK 07 har Staten satt strengere krav til bygningens isoleringsevne, og krav om at ca halvparten og minimum 40% av energibehovet til romoppvarming og varmtvann, skal kunne dekkes av alternativ energiforsyning.

I Stølslie III har vi valgt å gå enda litt lenger og legger til rette for at hele feltet skal varmes opp av miljøvennlig bioenergi basert på trevirke.

Vi tror at satsing på bioenergi vil være en framtidsretta løsning for energiforsyning og energiproduksjon. Fyringssentralen er helautomatisk og skal fyres med flis. Flis er lokalt trevirke som hogges opp til små biter i fyrstikkeskestørrelser. Disse mates inn i en ovn der de brennes og varmer opp vann. Dette varme vannet sirkuleres så ut gjennom fjernvarmerør i bakken til hvert enkelt hus og forsyner boligene med vann til oppvarming og forbruksvann.


Det beste med flis som energikilde, er at det er CO2 nøytralt. Enten treet brennes i en ovn eller det råtner i skogen, så er mengden CO2 som kommer fra treet like stor. Derfor er bruk av trevirke til oppvarming svært miljøvennlig i klima-sammenheng. I Norge er vi de senere åra blitt avhengig av import av strøm fra bl.a danske kullkraftverk, i de periodene av året vi trenger mye energi. Så tenker du kanskje at i Norge har vi jo mye ren vannkraft, og det har vi. Men Norge eksporterer og store mengder strøm i deler av året. Desto mer av strømforbruket vårt vi kan konvertere til andre miljøvennlige energikilder, jo mer ren energi kan vi eksportere til kontinentet og på den måten erstatte kull- og atomkraft.

Til venstre er det bilde av en type fyringssentral (utstillingsmodell) som kan være aktuell i Stølslie. Kart over tenkt plassering og oversikt over ledningsnettet finner du her.

Det legges ut fjernvarmerør til hver enkelt tomt. Disse er store nok til å dekke bygningenes behov for oppvarming og varmtvann. Denne løsningen vil driftes av utbygger og skal være fullt konkurransedyktig med strøm, olje og ved. For å få dette til å fungere tilfredstillende, forutsettes det at alle bygg over en viss størrelse knytter seg til anlegget. I regulerings-bestemmelsene er dette formulert slik:

25. Alle bygg over 50 m2 BRA med rom for varig opphald skal tilretteleggast for vannbåren fjernvarme.

Til hver tomt leveres det ei pakke som består av isolerte PEXrør (plast) fra hovedgrøft og 15-20 meter inn på tomta, varmtvannstank med varmeveksler for fjernvarme og gulvvarme, og en varmemåler. Dette utstyret står varmeleverandør for og koster ikke noe for huseier. Det huseier må gjøre er å legge vannbåren varme i bygget og installere sirkulasjonspumpe og reguleringsventiventiler. Løsningene med vannbåren varme må tilpasses hvert enkelt bygg og vi anbefaler å ta kontakt rørlegger for informasjon om løsninger og priser. Fordelen for huseier er at man slipper kostnaden med varmtvannstank og hoved-varmekilde.

Varmtvannstanken vil mest sannsynlig være en dobbeltmantla bereder med varmeveksler for uttak av gulvvarme. Det vil si at tanken har to kammer. Vannet fra varmesentralen sirkulerer i den nederste tanken (rødt og blått) og varmer opp forbruksvannet i den øverste tanken. Varmeveksleren som sitter nederst henter ut gulvvarme. Trykk på figuren for større bilde og se bort ifra temperaturene som står påført. I tanken sitter det to termostatstyrte, elektriske varmeelement. Disse fungerer som reserveløsning for fyringsanlegget og sikrer at forbruksvannet holder over 70 grader for å unngå bakterier i vannet. Dette gjør at selv om fyringsanlegget mot formodning skulle ha en driftsstans, så vil du som huseier allikevel ha det varmt og godt.

På sommeren er som regel varmebehovet lite og strømmen så billig at det billigste alternativet er å stoppe fyringsanlegget og bare bruke varmtvannstanken til produksjon av forbruksvann. Dette vil avhenge strømprisen, men det kommer til å reguleres slik at flisfyringsanlegget stoppes når det ikke lenger kan konkurrere med strøm, og startes når strømprisen går opp igjen.

Vi skal være et miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ, og med det mener vi at det skal være rimeligere og mer forutsigbart å bruke varme fra flisfyringsanlegget, enn normal gjennomsnittspris på ved, olje og strøm.

For spørsmål og informasjon, ta gjerne kontakt med oss.


Stølslie III bygges ut av Oxhovd AS, Beitovegen 178, 2953 Beitostølen
Daglig leder: Bente Oxhovd tlf 97594425